Prelijepa Nađa iz Banjaluke: Sli­je­di­te sno­ve i vje­ruj­te u se­be

​Sva­ki ve­li­ki san počinje sa­nja­renjem, za­uvi­jek za­pam­ti, u se­bi imaš sna­gu, strplje­nje i strast da do­se­gneš zvi­jez­de i da pro­mi­je­niš svi­jet, svo­je­vre­me­no je re­kla Ha­ri­jet Tub­man, a da se sno­vi os­tva­ru­ju, do­kaz je osa­mna­es­to­go­diš­nja Nađa Pe­pić iz Ba­nja­lu­ke.

Njen san, još kao ma­le dje­vojčice, bio je da se po­ja­vi na naj­većim mo­dnim pis­ta­ma i da za­blis­ta na svjet­skim na­slo­vni­ca­ma naj­većih ma­ga­zi­na.

Ko­rak po ko­rak, ova mla­da Ba­nja­lučan­ka je na tra­gu da os­tva­ri svo­je sno­ve, jer se upra­vo na­la­zi na Fi­li­pi­ni­ma, gdje pred­stav­lja BiH na svjet­skom izbo­ru “Miss Ear­th”.

– Mo­ja želja za mo­de­lin­gom pos­to­ji ot­ka­ko znam za se­be. Je­di­ni pro­blem ko­ji se kon­stan­tno jav­ljao jes­te taj da u na­šoj ze­mlji ne pos­to­je ozbi­ljne mo­dne agen­ci­je ko­je bi ta­len­to­va­ne lju­de us­mje­ri­le na pra­vi put i pružile im pri­li­ku da na­pre­du­ju u ovoj sfe­ri – is­ta­kla je Pe­pićeva.

Ona je do­da­la da ju je upra­vo ne­dos­ta­tak pravih agen­ci­ja i neo­zbi­ljnost pos­to­jećih spri­ječila da se do sa­da ba­vi ovim po­slom i da bu­de član is­tih. Međutim, čeka­nje se is­pla­ti­lo, jer se pri­ja­vi­la na izbor “Miss Ear­th”, te je pro­šli mje­sec u Ba­nja­lu­ci odni­je­la ti­tu­lu naj­lje­pše dje­voj­ke i os­tva­ri­la dio svo­jih sno­va. Po­red ove pres­tižne ti­tu­le, ona je do­bi­la pri­li­ku da pred­stav­lja BiH na Fi­li­pi­ni­ma, gdje će se sa još 80 dje­vo­ja­ka iz ci­je­log svi­je­ta ta­kmičiti u izbo­ru za naj­lje­pšu dje­voj­ku na svi­je­tu.

Po­red mo­de­lin­ga, Nađa po­hađa sre­dnju ško­lu “Ge­mit Ape­iron” smjer zu­bno-sto­ma­to­lo­ški te­hničar, gla­vni ho­bi joj je fi­tnes, te is­tiče da se u nje­mu pro­na­šla i da je on čini sre­tnom.

Iako već mje­sec da­na bo­ra­vi na Fi­li­pi­ni­ma, gdje tra­ju pri­pre­me za gla­vno veče izbo­ra “Miss Ear­th”, Nađina očeki­va­nja su ve­li­ka.

– Pri­pre­me za gla­vno veče su u to­ku, tre­nu­tno ima­mo ta­kmičenja po gru­pa­ma i spon­zor­ska fotografisanja sva­ki dan. Do sa­da sam osvo­ji­la treće mjes­to u ka­te­go­ri­ji ku­paćeg kos­ti­ma, kao i treće mjes­to u ka­te­go­ri­ji re­sort wear, ali na­dam se da neću na to­me sta­ti – odlučna je Pe­pićeva.

Kao i većina po­du­hva­ta u živo­tu i izbor za mis do­no­si ve­li­ka odri­ca­nja, ali ka­da je ona u pi­ta­nju, is­tiče da za nju lično ni­je bi­lo ve­li­kih pro­mje­na.

– Po­red ne­op­ho­dne lje­po­te, po­tre­bna je i ona mno­go va­žni­ja, unu­traš­nja lje­po­ta. A ka­da je ri­ječ o stva­ri­ma ko­je se mo­gu naučiti, ja sam je­di­no po­ra­di­la na ho­da­nju i po­zi­ra­nju ka­ko bih os­tva­ri­la što bo­lje re­zul­ta­te i da­la svoj ma­ksi­mu – re­kla je Pe­pićeva.

Da bi iz­gle­da­la što bo­lje i za­blis­ta­la na ovom izbo­ru, kao i sva­ka dje­voj­ka pro­šla je mu­ko­trpan pro­ces izbo­ra pra­ve ha­lji­ne.

– Iza­bra­ti ha­lji­nu ni­je bi­lo la­ko, u to ne su­mnjaj­te. Međutim, sve sam uspjela uz po­moć Bi­lja­ne Voj­vo­dić, vla­sni­ce “Je­le­na šopa”, ko­ja mi je iza­šla u su­sret i po­mo­gla mi da za­blis­tam u nje­nim ha­lji­na­ma – is­pričala je Pe­pić.

Što se sno­va tiče, ova mla­da dje­voj­ka ima ve­li­ke sno­ve, ali ne i ne­dos­tižne.

– Da bu­dem is­kre­na, moj naj­veći san je da ho­dam pis­tom “Vic­to­ria Se­cret’s”, ra­me uz ra­me sa naj­lje­pšim žena­ma svi­je­ta, što je, po mom miš­lje­nju, mo­guće, jer ja sam ne­ko ko vje­ru­je u sno­ve i pri­mjer sam ka­ko se sno­vi mo­gu os­tva­ri­ti ako do­vo­ljno želiš i marljivo ra­diš na nji­ma – na­gla­si­la je Pe­pićeva.

Bez ob­zi­ra na re­zul­ta­te i kraj­nji is­hod, Nađa is­tiče da su pri­ja­telj­stva ko­ja je ste­kla za ovih mje­sec da­na ne­što ne­pro­cje­nji­vo.

– To­li­ko ra­zličitih kul­tu­ra, re­li­gi­ja, bo­ja kože, očiju, ko­se, a sve za­je­dno smo tim ko­ji kao da se po­zna­je ci­je­li život. Ov­dje ne­ma mjes­ta za lo­ša is­kus­tva i loše uspo­me­ne, vje­ruj­te mi – pre­sre­ćno je is­pričala.

Gla­vno ga­la veče će pre­no­si­ti je­dna od naj­većih svjet­skih te­le­vi­zij­skih kuća, ali sam do­gađaj svi zna­tiže­ljni će moći da pra­te i na “Fa­ce­bo­ok” i “YouTu­be” stra­ni­ca­ma “Miss Ear­tha”. Iako će ve­li­ki broj očiju biti us­mje­ren pra­vo na nju, Nađa je is­ta­kla da ne­ma pro­ble­ma sa tre­mom.

– Srećom, ja sam oso­ba ko­ja ne zna za tre­mu. Mno­gim dje­voj­ka­ma tre­ma je naj­veći ne­pri­ja­telj, ali ona ne smi­je da pos­to­ji, po­se­bno na ta­kmičenju kao što je “Miss Ear­th”. Uko­li­ko se ona po­ja­vi u bi­lo ko­jem tre­nut­ku na­kna­dno može da nas­ta­ne sa­mo ka­ja­nje zbog to­ga što hod ili po­zi­ra­nje ni­su bi­li bo­lji – do­da­la je ova lje­po­ti­ca.

Po­tre­bno je, kaže ona, pro­naći pod­sti­caj u živo­tu i ni­je bi­tno da li su to na­gra­de ili ne­ke lične sa­ti­sfa­kci­je, bi­tno je da sva­ko vje­ru­je i da sve od se­be, a re­zul­tat će doći sam.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*