Vozači oprez, stižu policijski prestretači

20/01/2019 Moj Kotor Varoš 0

Ne­sa­vje­sne vo­za­če ko­ji vo­le sti­snu­ti pa­pu­či­cu ga­sa od kra­ja fe­bru­a­ra na pu­te­vi­ma širom RS “lo­vi­će” dva po­li­cij­ska vo­zi­la bez ozna­ka u ko­je će bi­ti in­sta­li­ra­na opre­ma za mje­re­nje br­zi­ne. Di­rek­tor Agen­ci­je za bez­bjed­nost sa­o­bra­ća­ja RS […]

1 2