Stambena zadruga “Proleter” Kotor Varoš traži direktora

Upravni odbor Stambene zadruge “Proleter”  Kotor Varoš raspisao je javni konkurs za izbor direktora. 

Mandat direktora Stambene zadruge je četiri godine. U konkursu je navedeno da se aktom o imenovanju direktora zadruge uređuje radno-pravni status, a plata, ostala primanja i druge obaveza regulišu se menadžerskim ugovorom.

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su da su stariji od 18 godina, da imaju opštu zdravstvenu sposobnost, visoku ili višu stručnu spremu tehničkog ili društvenog smjera i najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, da posjeduju stručne i organizatorske sposobnosti za rad, da nisu osuđivani za krivično djelo, privredni prestup ili prekršaj za povredu propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koji ga čini nepodobnim za obavljanje dužnosti direktora zadruge i da se protiv njih ne vodi krivični postupak. 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uslova. Prijave je moguće dostaviti lično ili poštom u Stambenu zadrugu “Proleter”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*