Raspisan konkurs za izbor direktora škole u Maslovarama

Školski odbor Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” raspisao je danas konkurs za izbor direktora škole s obzorom da aktuelnoj direktorici Snježani Župljanin ističe mandat.

Direktor će biti imenovan na mandat u trajanju od četri godine. Školski odbor će poslije obavljene procedure dostaviti ministru prosvjete i kulture RS Dani Maleševići dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Vlada na prijedlog ministra imenuje za direktora jednog od kandidata sa liste.

Pored opštih uslova propisani su i posebni koji podrazumijevaju da kandidati moraju imati završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja pomenute diplome i da nisu osuđivani pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zavora i da protiv njih nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Rok za dostavljanje prijave je 15 dana, a to je moguće učiniti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” Maslovare, 78223 Maslovare, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” Maslovare”.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati u rubrici “Konkursi-oglasi”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*