Raspisan konkurs za direktora, Demos gubi poziciju

Školski odbor Osnovne škole “Sveti Sava” Kotor Varoš raspisao je javni konkurs za izbor direktora te ustanove jer aktuelnoj direktorici Slađani Šubari ističe mandat.

Šubara je već osam godina na čelu ove škole, a za to vrijeme promijenila je tri političke partije. Prvi mandat dobila je kao kadar SNSD-a, da bi potom prešla u DNS i produžila boravak u direktorskoj fotelji. DNS se u toku njenog drugog mandata raspao, a Šubara se pridružila frakciji koja je osnovala Demos.

I DNS i Demos su u međuvremenu u Kotor Varošu postale minorne partije, pa je odluka unutar vladajuće koalicije na republičkom nivou da direktorsku poziciju u Osnovnoj školi “Sveti Sava” preuzme kadar Ujedinjene Srpske ili SNSD-a. 

Realizacija tog dogovora izvjesnija je imajući u vidu da direktora više ne bira Školski odbor, nego Vlada RS na prijedlog ministra prosvjete i kulture, a na toj poziciji je Natalija Trivić iz Ujedinjene Srpske. Školski odbor je sveden na tehnički organ koji ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora. 

Na mjesto direktora mogu konkurisati lica koja ispunjavaju opšte uslove – da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za rad, da su državljani BiH, odnosno RS i da su starija od 18 godina.

Posebni uslovi su završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome, da kandidati nisu osuđivani pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, te da protiv njih nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz prijavu na konkurs kandidati moraju dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diplomu o završenoj stručnoj spremi, potvrdu kojom dokazuju da imaju najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome, ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost, uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Potrebno je dostaviti i prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu, preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Prijave je moguće dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Sveti Sava“ Kotor Varoš, Svetosavka 2, 78 220 Kotor Varoš sa naznakom „Za javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „Sveti Sava“ Kotor Varoš“. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju na području RS. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*