Više radnih mjesta otvoreno u Poreskoj upravi RS

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Trg Republike Srpske br.8, 78000 Banjaluka

KONKURS

 1. Referent za obradu podataka o uplatama poreza – Sektor za centralnu obradu poreskih dokumenata/Odjeljenje za obradu poreskih prijava i poreskih uplata u Sjedištu PURS u Banjaluci, 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS;

Uslovi: završena srednja škola (ekonomska, upravna ili gimnazija), IV stepen stručne – spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima.

 1. Referent za skeniranje i arhiviranje – Sektor za centralnu obradu poreskih dokumenata/Odjeljenje za obradu poreskih prijava i poreskih uplata u Sjedištu PURS u Banjaluci, 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS

Uslovi: završena srednja škola (ekonomska, upravna, gimnazija ili tehnička), IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja.

 1. Saradnik za administrativne poslove Sektor za informacione tehnologije /Odjeljenje za modernizaciju poslovanja, IT koordinaciju i podršku u Sjedištu PURS u Banjaluci, 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS;

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska, upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poželjno poznavanje engleskog jezika.

 1. Radnik na telefonskoj centrali – Sektor za zajedničke poslove/ Odjeljenje za pravne i administrativno-tehničke poslove u Sjedištu PURS u Banjaluci, 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa SSS;

Uslovi: srednja tehnička škola, III stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 1. Tehnički sekretar – Poreska uprava Republike Srpske – Područni centar Banjaluka/ Odjeljenje za pravne i administrativno-tehničke poslove, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije SSS.

Uslovi: Završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja, posjedovanje komunikoloških i sekretarskih znanja i sposobnosti.

 1. Saradnik za poslove protokola Poreska uprava Republike Srpske – Područni centar Banjaluka/ Odjeljenje za pravne i administrativno-tehničke poslove, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije SSS.

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:

1) da je državljanin RS ili BiH,

2) da je stariji od 18 (osamnaest) godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da nije osuđivan, za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i

5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave RS, www.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

1) ličnu kartu ili pasoš;

2) diplomu o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju “Sl. glasnik RS”, br. 73/10, 104/11 i 84/12);

3) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože sve dokaze o ispunjavanju uslova da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

16.2.2017. godine (četvrtak) u 9 časova – za radna mjesta:

 1. Referent za obradu podataka o uplatama poreza i
 2. Referent za skeniranje i arhiviranje;

17.2.2017. godine (petak) u 9 časova – za radna mjesta:

 1. Saradnik za administrativne poslove,
 2. Radnik na telefonskoj centrali,
 3. Tehnički sekretar i
 4. Saradnik za poslove protokola.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci. Rezultati javnog konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli Poreske uprave i na internet stranici Poreske uprave.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1) diplome o odgovarajućoj školskoj spremi;

2) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

3) uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske i

4) uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

5) uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene fotokopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih

kandidata da dostavi navedene dokumente.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banjaluka.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u listu “Glas Srpske”. Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske” i na službenoj internet stranici Poreske uprave njnjnj.poreskaupravars.org.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*