Univerzitetski klinički centar RS prima više medicinskih sestara

zitetski klinički centar RS

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Ul. Dvanaest beba bb

78000 Banja Luka

tel: +387 51 342-100

tel/faks: +387 51 310-530

e-mail: [email protected]

njeb: www.kc-bl.com

Broj: 01-1811-2/17

Dana, 9.2.2017. godine

Na osnovu člana 31. Statuta JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske broj: 02-12904-2/15 od dana 21.10.2015. godine, generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske raspisuje

KONKURS za prijem u radni odnos

 1. Medicinska sestra – tehničar u Klinici za onkologiju na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci … 3 izvršioca
 2. Medicinska sestra – tehničar u Klinici za urologiju na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci …. 1 izvršilac
 3. Medicinska sestra – tehničar u Klinici za kardiologiju na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci … 1 izvršilac
 4. Medicinska sestra – tehničar u Klinici za dječije bolesti na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci …… 1 izvršilac
 1. Medicinska sestra – tehničar u Službi operacionih sala sa sterilizacijom i prijemnom hirurškom ambulantom na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci ….1 izvršilac
 2. Medicinska sestra – tehničar na poslovima intenzivne njege u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci …… 1 izvršilac
 3. Medicinska sestra – tehničar u Klinici za očne bolesti na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci …. 2 izvršioca
 4. Medicinska sestra – tehničar u Klinici za plućne bolesti na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja … 1 izvršilac
 5. Prenošenje bolesnika i materijala – nosač u Klinici za onkologiju na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci …. 1 izvršilac

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

– da je lice starije od 18 godina

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost

– da kandidatu nije otkazan ugovor o radu zbog teže povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske ili drugoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je kandidat radio.

Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 1. za radna mjesto od tačke 1. do tačke 8. pored opštih uslova propisanih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

– medicinski tehničar,

– položen stručni ispit.

 1. za radno mjesto pod tačkom 9. pored opštih uslova propisanih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

– osnovno obrazovanje

Prilikom izbora kandidata od tačke 1. do tačke 8. bodovanje radnog iskustva i uspjeha tokom redovnog školovanja vršiće se na sljedeći način:

 1. a) Bodovanje radnog iskustva pri izboru kandidata vršiće se na sljedeći način:

– za mjesec dana rada u vanbolničkim uslovima u struci u radnom odnosu …. 1 bod

– za mjesec dana rada u bolničkim uslovima u struci u radnom odnosu …2 boda

– za mjesec dana volontiranja nakon položenog stručnog ispita u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u struci ….. 1 bod

 1. b) Bodovanje uspjeha tokom redovnog školovanja pri izboru kandidata vršiće se tako da kandidatu pripada:

– za odličan uspjeh ………………………………. 5 bodova

– za vrlo dobar uspjeh ………………………….. 4 boda

– za dobar uspjeh ………………………………… 3 boda

– za dovoljan uspjeh …………………………….. 2 boda

 1. c) Obavljanje konkretnih poslova vezanih za organizacionu jedinicu u kojoj se zasniva radni odnos tako da za svaki mjesec u kojem je kandidat obavljao poslove, kandidatu pripada ………………….. 1 bod.

Nakon izvršenog bodovanja, kandidati sa najboljim uslovima će biti pozvani na provjeru znanja.

Provjeru znanja kandidata vršiće Komisija za provjeru znanja tako što će cijeniti znanje iz:

– praktičnog rada na konkretnom poslu u okviru stručne spreme kandidata.

Komisija za provjeru znanja ocjenjivaće pozvane kandidate sa najboljim uslovima ocjenom:

– zadovoljio ili

– nije zadovoljio

Kandidat koji ne zadovolji na provjeri znanja neće biti primljen u radni odnos bez obzira na ostvareni broj bodova po objavljenim kriterijumima. Nakon provjere znanja komisija će dostaviti generalnom direktoru prijedlog kandidata za prijem u radni odnos. Prvih 30 dana obavljaće se probni rad nakon čega će glavna sestra – tehničar organizacione jedinice u kojoj je isti obavljen i Komisija za provjeru znanja, cijeniti rad kandidata i predložiti produženje rada. Prilikom izbora kandidata iz tačke 9. (prenošenje bolesnika i materijala – nosač) bodovanje radnog iskustva i uspjeha tokom redovnog školovanja vršiće se na sljedeći način:

 1. a) Bodovanje radnog iskustva pri izboru kandidata vršiće se na sljedeći način:

– za mjesec dana rada u bolničkim uslovima na konkretnim poslovima u radnom odnosu ……… 2 boda

 1. b) Bodovanje uspjeha tokom redovnog školovanja tako da kandidatu pripada:

– za odličan uspjeh ……………………………….. 5 bodova

– za vrlo dobar uspjeh …………………………… 4 boda

– za dobar uspjeh …………………………………. 3 boda

– za dovoljan uspjeh ……………………………… 2 boda

Uz prijavu kandidati od tačke 1. do tačke 8. su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– rodni list

– ljekarsko uvjerenje (dostavljaju naknadno samo kandidati koji budu izabrani)

– dokaz o vakcinaciji protiv hepatitisa B u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 14/10) (dostavljaju naknadno samo kandidati koji budu izabrani)

– sanitarnu knjižicu (dostavljaju naknadno samo kandidati koji budu izabrani)

– svjedočanstvo za I, II, III i IV razred srednje škole

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu

– potvrdu o radnom iskustvu, odnosno potvrdu o radnom iskustvu u obavljanju konkretnih poslova vezanih za organizacionu jedinicu u kojoj se zasniva radni odnos,

– potvrdu da kandidatu nije otkazan ugovor o radu zbog teže povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske ili drugoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je kandidat radio i

– potvrdu o volontiranju nakon položenog stručnog ispita u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u struci.

Uz prijavu kandidati iz tačke 9. su dužni da dostave sljedeću dokumentaciju:

– rodni list

– svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (od V do VIII razreda odnosno od VI do IX po novom školskom sistemu)

– ljekarsko uvjerenje (dostavljaju naknadno samo kandidati koji budu izabrani)

– sanitarnu knjižicu (dostavljaju naknadno samo kandidati koji budu izabrani)

– dokaz o vakcinaciji protiv hepatitisa B u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 14/10) (dostavljaju naknadno samo kandidati koji budu izabrani)

– potvrdu o radnom iskustvu u bolničkim uslovima na konkretnim poslovima u radnom odnosu i

– potvrdu da kandidatu nije otkazan ugovor o radu zbog teže povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske ili drugoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je kandidat radio

Prvih 30 dana obavljaće se probni rad nakon čega će glavna sestra – tehničar organizacione jedinice u kojoj je isti obavljen, cijeniti rad kandidata i predložiti produženje rada.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji zainteresovani kandidati mogu dostaviti putem pošte na adresu: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Ul. Dvanaest beba bb, sa naznakom “prijava na konkurs za prijem u radni odnos” ili lično predajom na Protokol Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na navedenu adresu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

GENERALNI DIREKTOR

Prof. dr sc. med. Mirko Stanetić

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*