Tekst konkursa za prijem radnika u Osnovni sud u Kotor Varošu

OSNOVNI SUD U KOTOR VAROŠU

Broj: 073-0-Su-18-000-145

Dana: 02.08.2018. godine

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o sudovima Republike Srpske (Sl.Glasnik RS 37/12; 44/15 i 100/17), člana 26. Zakona o radu (Sl.Glasnik RS 31/18) i  člana 11. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Kotor Varošu (broj: 073-0-Su-15-000-417)  Predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varošu, objavljuje:

javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u skladu sa Zakonom  Referent za unos dokumenata i otpremu pošte ……………. 1 izvršioca

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Republici Srpskoj,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 4. da je svojim radom i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda radnika suda
 5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda
 6. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

Posebni uslovi:

Završena srednja škola IV stepen, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru i 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. Ukoliko se na konkurs  ne javi dovoljan broj kandidata sa položenim stručnim ispitom u obzir dolaze kandidati bez položenog stručnog ispita, s tim da su dužni isti položiti u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. izvod iz matične knjige rođenih
 2. uvjerenje o državljanstvu
 3. ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi
 4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave
 5. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak
 6. potvrda o radnom iskustvu izdatu od poslodavca

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene konkursom obaviće se prethodna provjera radnih sposobnosti – testiranje i intervjui, koji će se vršiti na računarima, u skladu sa aktima suda, o čemu će kandidati biti obavješteni preko oglasne table suda i telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili poštom na adresu: Osnovni sud u Kotor Varošu, ulica Cara Dušana 25, 78220 Kotor Varoš, sa naznakom „Komisiji za izbor“.

PREDSJEDNIK SUDA

ZDENKA GAJANIN

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*