Tekst konkursa za izbor direktora Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš”

Republika Srpska

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ”

MASLOVARE 78223

Raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Maslovare

Opis radnog mjesta

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Maslovare raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Maslovare

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi RS, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Maslovare bira se na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Maslovare može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH, RS, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1.Opšti uslovi:

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

– da je državljanin BiH/RS,

– da je stariji od 18 godina.

2.Posebni uslovi:

– ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

– ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

– nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zavora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3.Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda pravde za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

– Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

– Uvjerenje o dužini radnog iskustva na mjestu stručnog saradnika ili nastavnika na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

– Preporuku ranijeg poslodavca odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

– Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

– Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

– Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH,

– Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

– Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona RS, škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju.

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” Maslovare, 78223 Maslovare, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” Maslovare. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o Rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Maslovare u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*