Tekst konkursa za direktora škole u Šipragama

JU OŠ “PETAR KOČIĆ” ŠIPRAGE

Šiprage bb, 78224 Šiprage

Raspisuje:

KONKURS za izbor i imenovanje direktora

I – Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora škole

II – Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola ” Petar Kočić ” Šiprage se bira na period od 4 (četiri) godine. Mandat se računa od dana stupanja na dužnost.

III – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Petar Kočić” Šiprage može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

Opšti uslovi:

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

– da je stariji od 18 godina,

– da je državljanin BiH- RS.

Posebni uslovi:

– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ili da ispunjava uslov iz člana 177. stav 1. Zakona o osnovnoj školi.

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome,

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

– da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i

– da ima predložen program rada i da se ističe u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

IV – Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

– Preporuka ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

– Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

– Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

– Potvrda kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome,

– Uvjerenje da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

– Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od tri mjeseca),

– Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom. Dostavljena dokumentacija po ovom konkursu neće biti vraćena kandidatima.

V – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se u zatvorenim kovertama mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu škole, sa naznakom “ŠKOLSKOM ODBORU – PRIJAVA NA KONKURS – ne otvarati”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI – Napomene

Školski odbor će u roku od osam dana nakon zatvaranja konkursa razmotriti prijave kandidata koji ispunjavaju uslove. Školski odbor će u roku od osam dana od dana razmatranja prijava dostaviti ministru svu dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o razmotrenim prijavama na konkurs za izbor i imenovanje direktora u roku od 8 (osam) dana od dana razmatranja prijava.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*