Srednjoškolskom centru “Nikola Tesla” potrebni profesori

JU “NIKOLA TESLA” KOTOR VAROŠ

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

  1. Profesor mašinske grupe predmeta, puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja a najduže do 30.6.2017. godine, sa radnim iskustvom
  2. Profesor mašinske grupe predmeta, puna norma na određeno vrijeme do 30.6.2017. sa radnim iskustvom
  3. Profesor muzičke kulture, 2 časa do 30.6.2017. sa radnim iskustvom

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji (osim opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi) ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije), kao i kontakt telefon, kojim se dokazuju:

Opšti uslovi i to:

– da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

– da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz Matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

– da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu.

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine

ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem).

Posebni uslovi i to:

– Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za kandidate za koje se traži radno iskustvo.

– uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

– uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca i kopiju radne knjižice. Uvjerenje treba da sadrži: vrstu posla, stepen i vrstu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla zaključno sa danom izdavanja uvjerenja. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno (za kandidate sa radnim iskustvom)

– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole, u utorak, 31.1.2017. godine, u 13 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane te će biti odbačene.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu JU “Nikola Tesla” Kotor Varoš.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*