Školi u Maslovarama potrebna dva radnika

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” MASLOVARE

78223 MASLOVARE

Raspisuje konkurs za prijem radnika

  1. Profesor likovne kulture – 8 časova, na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine;
  2. Profesor matematike – 4 časa, na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine;

Za navedena radna mjesta potrebno je iskustvo i položen stručni ispit.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu i članom 104. st. 1., 4., 5. i 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14, objavljena u “Službenom glasniku RS” broj: 18/16.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. st. 6 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

–        Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

–        Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

–        Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

–        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

–        Uvjerenje da se oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela stručnog ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi,

–        Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

–        Uvjerenje o državljanstvu,

–        Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škole će tražiti  uvjerenje o neosuđivanju)

–        Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci dostaviće prije potpisivanja ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos,

–        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

–        Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,

–        Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

–        Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

–        Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Maslovarama, dana 27. avgusta 2018. godine, ( ponedjeljak ) sa početkom u 10 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, a šalju se na adresu: JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Maslovare, 78223 Maslovare.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*