SIPA raspisala konkurs za specijalce

Broj: 16-11-34-2-4878-3/16

Istočno Sarajevo, 04.10.2016. godine

Na osnovu člana 49, stav (1) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 07/12), Odluke o potrebi izbora kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac i zapošljavanja novih policijskih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-4878-1/16 od 28.07.2016. godine, Odluke o utvrđivanju upražnjenih radnih mjesta za zapošljavanje policajaca u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-5540-1/16 od 08.09.2016. godine i Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-4878-2/16 od 26.09.2016. godine, Komisija za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu raspisuje

J A V N I  O G L A S

za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

I

Državna agencija za istrage i zaštitu prima 13 kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac, sa najmanje IV stepenom školske spreme, kako slijedi:

JEDINICA ZA SPECIJALNU PODRŠKU……………………………….. (13)

II

(1) Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas moraju ispunjavati sljedeće opšte i posebne uslove:

 1. a) Opšti uslovi:

1) državljanstvo BiH;

2) životna dob između 18 i 35 godina života;

3) najmanje IV stepen školske spreme;

4) zdravstvena i psihofizička sposobnost za rad na poslovima policijskog službenika;

5) da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije;

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv bezbjednosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom;

7) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao lice optuženo od strane tog tribunala.

b) Posebni uslovi:

1) poznavanje rada na računaru.

III

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 1. a) uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci (od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
 2. b) izvod iz matične knjige rođenih;
 3. c) diplomu o završenom najmanje IV stepenu školske spreme (nostrifikovanu diplomu ukoliko škola nije završena u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);
 4. d) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije;
 5. e) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv bezbjednosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom;
 6. f) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine;
 7. g) dokaz o poznavanju rada na računaru (diploma, uvjerenje ili svjedočanstvo). Kao dokaz o nivou znanja na računaru ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje pravnog lica ili ustanove u kojoj je kandidat bio u radnom odnosu, jer isti nisu registrovani za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.

IV

(1) Prijava na oglas podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu ili na veb-stranici www.sipa.gov.ba, a ista se predaje u zatvorenoj koverti neposredno u Pisarnici Državne agencije za istrage i zaštitu ili se dostavlja putem pošte.

(2) Rok za predaju prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnoj štampi.

(3) Tokom procesa odabira kandidati će biti kontaktirani i informisani pismeno ili putem dodijeljene šifre preko veb-stranice Državne agencije za istrage i zaštitu.

(4) Osnovna obuka kadeta traje osam mjeseci i obavlja se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru. Kadet koji dobrovoljno napusti osnovnu obuku ili svojom krivicom bude isključen sa obuke, dužan je nadoknaditi srazmjerne troškove obuke.

(5) Nakon uspješno završene osnovne obuke, kadeti se primaju na probni rad u Jedinicu za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu u trajanju od 12 mjeseci i raspoređuju na radno mjesto policijskog službenika u činu policajac, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju upražnjenih radnih mjesta za zapošljavanje policajaca u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-5540-1/16 od 08.09.2016. godine.

(6) U slučaju da veći broj kandidata nakon provedenog testiranja ostvari isti broj bodova, Komisija daje prednost kandidatu ženskog pola.

(7) U skladu sa članom 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, struktura policijskih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu uopšte odražava nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

(8) Kandidatima koji ne budu izabrani, dokumentacija se neće vraćati.

(9) Nepotpune, neblagovremene, neuredne prijave i prijave sa neovjerenom dokumentacijom, neće se uzimati u razmatranje.

(10) Konačna lista izabranih kandidata biće objavljena na oglasnoj tabli u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu i na veb-stranici Državne agencije za istrage i zaštitu.

V

(1) Prije donošenja odluke o izboru kandidata predloženi kandidati biće predmet osnovne bezbjednosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena “POVJERLJIVO”, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br. 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona. Kandidati za koje se utvrdi postojanje bezbjednosne smetnje biće isključeni iz dalje procedure izbora. U okviru provjera vršiće se i provjera opšteg uslova da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

(2) Provjeru opšteg uslova zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad sprovešće i utvrditi u postupku selekcije nadležna zdravstvena ustanova.

VI

(1) Izbor kandidata za kadete Državne agencije za istrage i zaštitu vršiće se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Odlukom o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika i Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koji su dostupni na veb-stranici Državne agencije za istrage i zaštitu (www.sipa.gov.ba).

(2) Kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa i koji dostave traženu dokumentaciju imaju pravo pristupiti testiranju, koje se sastoji od:

 1. a) utvrđivanja morfološkog statusa kandidata;
 2. b) testa opšteg znanja, uključujući pismeni rad;
 3. c) testa fizičke sposobnosti;
 4. d) ljekarskog pregleda;
 5. e) psihološkog pregleda u koji je uključen test i intervju;
 6. f) usmenog testa – intervjua;
 7. g) testa psihofizičke izdržljivosti u ekstremnim situacijama.

(3) Ispunjavanje opštih i posebnih uslova utvrđenih ovim oglasom računa se od dana predaje prijave.

(4) Popunjen prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Državna agencija za istrage i zaštitu

Ul. Nikole Tesle broj 59, 71 123 Istočno Sarajevo

sa naznakom “Prijava na javni oglas za prijem kandidata

za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac

u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu”

KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POHAĐANJE OSNOVNE OBUKE – KADETA ZA ČIN POLICAJAC

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*