Raspisan konkurs za prijem u Specijalnu antiterorističku jedinicu MUP-a RS

Na osnovu člana 22. Statuta Jedinice za policijsku obuku ­ Policijske akademije broj S/M­611­020­44/18, od 14.3.2018. godine i čl. 3, 4. i 5. Pravilnika o postupku selekcije i izboru kandidata za kadete policijske obuke u Jedinici za policijsku obuku ­ Policijskoj akademiji za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 8/19), ministar unutrašnjih poslova raspisuje KONKURS za upis kadeta VII klase policijske obuke u Jedinicu za policijsku obuku – Policijsku akademiju Banjaluka za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice

U VII klasu policijske obuke u Jedinicu za policijsku obuku – Policijsku akademiju za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice upisaće se 35 kadeta muškog pola. Sa izabranim kandidatima – kadetima Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske će zaključiti posebni ugovor o regulisanju međusobnih obaveza, kojim će se, između ostalog, kadeti obavezati da će po završetku policijske obuke obavljati poslove policijskog službenika najmanje pet godina u organizacionim jedinicama Ministarstva.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  1. A) OPŠTI USLOVI

1) da ima državljanstvo Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) da ima završen najmanje IV stepen stručne spreme,

3) da je fizički i psihički sposoban za rad, a to se utvrđuje na osnovu ljekarskog uvjerenja izdatog od nadležne zdravstvene ustanove,

4) da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, da mu pravosnažnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, da mu pravosnažnom presudom nije izrečena kazna zbog krivičnog djela ugrožavanja javnog saobraćaja koje je učinjeno pod dejstvom alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih materija,

5) da nije kažnjen za prekršaj javnog reda i mira sa obilježjem nasilja ili drugi prekršaj koji ga čini nepodobnim za obavljanje policijskih poslova,

6) da dosadašnje ponašanje, navike i sklonosti ukazuju na podobnost kandidata za obavljanje policijskih poslova i

7) da lice nije otpušteno iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke o disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina.

  1. B) POSEBNI USLOVI

1) da na dan zatvaranja konkursa ima najmanje 19 godina i da nije stariji od 25 godina i

2) da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

1) svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i diplomu o završenoj srednjoj školi (ovjerene fotokopije),

2) izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena fotokopija),

3) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci, ovjerena fotokopija),

4) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak pred nadležnim sudom (ne starije od šest mjeseci),

5) ovjerenu fotokopiju lične karte,

6) ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole,

7) ovjerenu izjavu da kandidat nije otpuštan iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke o disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina i

8) rješenje o prestanku radnog odnosa u instituciji državne uprave ili u vojnoj službi u Bosni i Hercegovini, za kandidate koji su imali zasnovan radni odnos (ovjerena fotokopija).

Podatke iz kaznene evidencije Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti. Prijava na konkurs se podnosi na posebno propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Uprave za policijsku obuku (www.education.muprs.org) i u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Uprava za policijsku obuku, Banjaluka, Bulevar vojvode Živojina Mišića broj 10­A, sa naznakom “Za konkurs za upis kadeta VII klase policijske obuke u Jedinicu za policijsku obuku – Policijsku akademiju Banjaluka za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice”.

Rok za predaju prijava na konkurs je 15 dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici Uprave za policijsku obuku. O postupku selekcije kandidati će biti informisani putem internet stranice Uprave za policijsku obuku ili na kontakt telefon broj 051/333­606. Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati. Rezultati i konačna lista izabranih kandidata biće objavljeni na oglasnoj tabli i internet stranici Uprave za policijsku obuku. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena za kandidate: Kandidati koji ispune uslove konkursa i budu pozvani na postupak selekcije obavezno moraju donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid komisiji za selekciju – u protivnom neće moći pristupiti postupku selekcije.

Broj:S/M­611.2­1/19

Datum: 11.2.2019. godine

MINISTAR

Mr Dragan Lukač, s. r.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*