Raspisan konkurs za nastavnika u Grabovici

JU OŠ “PETAR KOČIĆ” ŠIPRAGE

Šiprage bb,

tel: 051/765-024, faks 051/765-092,

e-mail: [email protected]

Raspisuje konkurs

Opis radnog mjesta

 1. Nastavnik likovne kulture, jedan izvrilac, 3 časa nedjeljno – na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine u Područnoj školi Grabovica.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Na radno mjesto se prima osoba sa radnim iskustvom. Kandidati su dužni da pored optih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj koli.

Pravo učeća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – lica koja su stekla radni staž van kole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učeća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje da je državljanin RS i BiH,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
 3. Ovjerenu fotokopiju diplome o zavrenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,
 4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokokolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
 5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapoljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu u koli na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme se preračunava u puno radno vrijeme.

 1. Uvjerenje optinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zatitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca ili ratnog vojnog invalida ili borca Odbrambenootaybinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz ovih kategorija,
 1. Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) koje ne može biti starije od est mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 2. Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (ovo uvjerenje kola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 23.1.2018. godine, u 11 časova u prostorijama kole. Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije kole ili potom na adresu: JU Osnovna kola “Petar Kočić” , Šiprage bb, 78224 Šiprage. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*