Otvoreno radno mjesto u Osnovnoj školi “Sveti sava”

JU OŠ “SVETI SAVA”

KOTOR VAROŠ

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 1. Nastavnik za nastavni predmet fizika – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do 30.6.2017. godine, na 12 časova, sa položenim stručnim ispitom

Ukoliko se ne prijavi lice sa položenim stručnim ispitom u radni odnos će se primiti lice bez radnog iskustva.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Kandidati su dužni, uz potpisani prijavu, priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova:

 1. uvjerenje o državljanstvu
 2. izvod iz matične knjige rođenih
 3. ljekarsko uvjerenje (prilaže kandidat koji bude izabran)
 4. uvjerenje o neosuđivanosti (prilaže kandidat koji bude izabran).

Kandidati su, uz gore navedenu dokumentaciju, dužni da dostave i dokumenta na osnovu kojih dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:

 1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje,
 2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko se traži lice sa istim)
 4. uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
 5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kojem se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarenog kod tog poslodavca,
 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 2. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca

Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj kopiji i neće se vraćati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa (koji su dostavili potpune i blagovremene prijave) obaviće se dana 18.1.2017. godine u 9 časova u prostorijama Škole u Kotor Varošu.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju i ako se ne pojave smatra se da su odustali od konkursa.

Prijave sa dokumentima dostaviti poštom na adresu: JU OŠ “Sveti Sava” Kotor Varoš – Svetosavska 2, ili predati neposredno kod sekretara škole. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*