Obezbijeđeno 236 stipendija za studente iz ugroženih kategorija

Novac ilustracije

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Trg Republike Srpske 1, telefon: 051/338-434,faks: 051/338-857, e-mail: [email protected]

Broj: 07.051/67-43/16

Datum: 21.10.2016. godine

Na osnovu člana 16, stav 6. Zakona o studentskom standardu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/08), člana 4.a u vezi sa članom 6, stav 1, tačka g) Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 101/10, 99/12, 90/13 i 73/15), Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu 236 stipendija studentima visokoškolskih ustanova (kategorija: ostali studenti prvog ciklusa studija)

I

Raspisuje se javni konkurs za dodjelu stipendija za 2017. godinu za kategoriju ostalih studenata prvog ciklusa studija, redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske i redovnim studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH na studijskim programima sa Liste studijskih programa za 2017. godinu u skladu sa članom 7, stav 1, tačka b) Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija, za sljedeće potkategorije:

1) studenti iz socijalno ugroženih porodica, što dokazuju isključivo rješenjem nadležnog centra za socijalni rad o novčanoj pomoći,

2) studenti – civilne žrtve Otadžbinskog rata, djeca poginulih boraca i djeca ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije,

3) studenti bez jednog ili oba roditelja,

4) studenti iz porodice sa dva ili više studenata,

5) studenti koji su bili smješteni u domove za nezbrinutu djecu ili u hraniteljske i srodničke porodice do punoljetstva,

6) studenti sa invaliditetom koji ne ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i

7) studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija na visokoškolskim ustanovama u Republici, a koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća.

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija iz tačke I ovog konkursa mogu konkurisati redovni studenti visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

1) da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2) da su studenti visokoškolskih ustanova na teritoriji Republike, odnosno sa Liste studijskih programa za 2017. godinu u skladu sa članom 7, stav 1, tačka b) Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija, redovni studenti prvog ciklusa studija na studijskim programima: veterinarstvo, radiološka tehnika i latinski jezik i rimska književnost na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH,

3) da su studenti druge ili viših godina studija na prvom ciklusu studija, osim studenata prve godine studija koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća,

4) da nisu obnavljali nijednu godinu studija,

5) da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja i

6) da studenti završne godine na prvom ciklusu studija nisu stariji od 26 godina života, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina koji ne mogu biti stariji od 28 godina života na prvom ciklusu studija.

III

Posebni uslov za dodjelu stipendija

Pored opštih uslova navedenih u tački II ovog konkursa, studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija moraju ispunjavati i sljedeći poseban uslov:

– da imaju položene ispite iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom najmanje 7,50 i više, osim studenata prve godine studija koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća.

IV

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendija su:

1) uspjeh u prethodnim studijskim godinama,

2) upisana godina studija i

3) socijalni status.

Ovi kriterijumi se ne odnose na studente prve godine studija koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća.

V

Pravo na dodjelu stipendije imaju i apsolventi, kojima se stipendija isplaćuje do dana diplomiranja, a najduže na period od jedne akademske godine.

Ukoliko apsolvent u navedenom periodu diplomira, dužan je obavijestiti Ministarstvo o prestanku osnova za isplatu stipendije pismeno u roku od 15 dana od dana diplomiranja.

VI

Obrazac prijave (prilog broj 4) i (prilog broj 8 – prijava za studente učesnike međunarodnih olimpijada), obrazac izjave da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (prilog broj 6) kao i obrazac izjave za apsolvente (prilog broj 7) biće dostupni na portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva prosvjete i kulture: njnjnj.vladars.net i na protokolu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banjaluka, Administrativni centar Vlade Republike Srpske, lamela A, prizemlje.

VII

Uz uredno popunjen obrazac prijave (prilog broj 4), odnosno (prilog broj 8 – prijava za studente učesnike međunarodnih olimpijada), obrazac izjave da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (prilog broj 6) kao i obrazac izjave za apsolvente (prilog broj 7) iz tačke VI ovog konkursa, podnosioci prijave su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

1) uvjerenje o državljanstvu,

2) uvjerenje o prebivalištu,

3) ovjerenu kopiju prve stranice indeksa,

4) potvrdu o statusu redovnog studenta,

5) uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija sa prosječnom ocjenom, osim studenata koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća,

6) potvrdu da student nije obnavljao nijednu godinu u toku studija,

7) potvrdu da je student položio sve ispite iz prethodne godine studija (samo za studente koji ispunjavaju ovaj uslov),

8) ovjerenu izjavu da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja,

9) ovjerenu izjavu za apsolvente,

10) ovjerenu kopiju dokumenta kojim se potvrđuje osvajanje jednog od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama,

11) ovjerenu kućnu listu,

12) potvrdu o redovnom školovanju za članove domaćinstva na redovnom školovanju, a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih,

13) potvrdu da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog zavoda za zapošljavanje,

14) uvjerenje nadležne poreske uprave za roditelje da se ne vode kao poreski obveznici po osnovu primanja, za roditelje koji su nezaposleni, a ne nalaze se na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog zavoda za zapošljavanje,

15) posljednju platnu listu zaposlenih članova domaćinstva/posljednji ček penzije,

16) rješenje Centra za socijalni rad o novčanoj pomoći, za studente iz socijalno ugroženih porodica,

17) rješenje nadležne ustanove o invalidnosti,

18) rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu civilne žrtve Otadžbinskog rata,

19) rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom pravu po osnovu člana domaćinstva porodice poginulog borca, sa visinom primanja po tom osnovu,

20) rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu djeteta ratnog vojnog invalida od I do VI kategorije, sa visinom primanja po tom osnovu,

21) izvod iz matične knjige umrlih, za studente bez jednog ili oba roditelja,

22) potvrdu izdatu od nadležnog organa da je student do punoljetstva bio smješten u dom za nezbrinutu djecu, srodničku ili hraniteljsku porodicu, za studente koji su bili smješteni u domove za nezbrinutu djecu, hraniteljsku i srodničku porodicu,

23) potvrdu o redovnom školovanju na visokoškolskoj ustanovi za svakog studenta iz porodice sa dva ili više studenata,

24) fotokopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren.

VIII

Dokumenti iz tačke VII, podtačaka 1) i 2) ovog konkursa ne smiju biti stariji od šest mjeseci, a dokumenti iz podtačaka 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) i 22) ne smiju biti stariji od dana objavljivanja ovog konkursa.

IX

Podnosioci prijava moraju imati otvoren tekući račun na svoje ime u nekoj od banaka u Republici Srpskoj.

X

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili lično na adresu: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Odjeljenje za visoko obrazovanje, Trg Republike Srpske 1, Banjaluka, sa naznakom “Javni konkurs za studentske stipendije – ostali studenti”.

Neblagovremene prijave se ne razmatraju.

XI

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Nezavisne novine” kao i na portalu Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva prosvjete i kulture: njnjnj.vladars.net

XII

Javni konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Nezavisne novine”.

XIII

Predstavnici zainteresovanih studentskih predstavničkih tijela visokoškolskih ustanova imaju pravo neposrednog uvida u rad Komisije za dodjelu stipendija, koja razmatra prijave na javni konkurs i utvrđuje prijedlog za dodjelu stipendija.

XIV

Rang-lista kandidata kojima će biti dodijeljena stipendija za 2017. godinu biće objavljena na portalu Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva prosvjete i kulture: njnjnj.vladars.net

MINISTAR

dr Dane Malešević

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*