MUP RS raspisao konkurs za prijem policajaca

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

BANJALUKA

Trg Republike Srpske 1, Banjaluka, tel: 051/338-478, faks: 051/338-844, E-mail: [email protected], njnjnj.vladars.net

Broj: 08/4-120.1-322/16

Dana: 19.10.2016.

Na osnovu člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 i 57/16), člana 70. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 57/16), člana 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja policijskih službenika (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 79/14) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, broj: S/M-020-175/16 od 8.8.2016. godine, ministar unutraš njih poslova Republike Srpske, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta za policijskog službenika u činu “mlađi policajac” U radni odnos na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, izvršiće se prijem policijskih službenika u činu “mlađi policajac” na upražnjena radna mjesta:

1.Policajac………………………………………………………………. 50 izvršilaca

I Opšti uslovi za zapošljavanje koje kandidati treba da ispunjavaju, a predviđeni članom 74. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima su:

  1. državljanstvo Republike Srpske, odnosno BiH
  2. da ima između 18 i 27 godina za početni čin “mlađi policajac”, izuzev za lice sa završenom Višom školom unutrašnjih poslova, odnosno Visokom školom unutrašnjih poslova
  3. najmanje IV stepen stručne spreme za čin “mlađi policajac”
  4. da priloži ljekarsko uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca kao dokaz o posebnoj fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad
  5. da nije otpušteno iz institucije državne uprave ili vojne službe u Bosni i Hercegovini po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke po disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina
  6. da protiv lica nije pokrenut krivični postupak
  7. da pravosnažnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, osim za krivična djela ugrožavanja javnog saobraćaja za koje je pravosnažnom presudom izrečena kazna zatvora do šest mjeseci
  8. da nije kažnjeno za prekršaj sa obilježjem nasilja
  9. da dosadašnje ponašanje, navike ili sklonosti ukazuju na podobnost za obavljanje policijskih poslova i
  10. da nije optuženo od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (u daljem tekstu: Tribunal) i da nije odbilo da se pojavi pred tribunalom u svojstvu svjedoka.

Podatke iz tačke 7. i 8. opštih uslova za zapošljavanje u svojstvu policijskog službenika Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti.

II Posebni uslovi su:

Završena Srednja škola unutrašnjih poslova ili SSS sa završenom Policijskom akademijom ili Kursom za policajca i položen stručni ispit.

Kandidati sa završenom Višom školom unutrašnjih poslova, odnosno Visokom školom unutraš njih poslova mogu podnijeti prijavu na konkurs za radna mjesta za koja je predviđena srednja stručna sprema, a koja će se istovremeno smatrati kao izjava da su saglasni da će obavljati te poslove i zadatke ukoliko budu izabrani za prijem u radni odnos. Uz prijavu, odnosno prijavni obrazac na konkurs priložiti original ili ovjerenu fotokopiju sljedeće dokumentacije:

– dokaz o obrazovanju,

– dokaz o položenom stručnom ispitu,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

– uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH,

– ovjerene posebne izjave iz tačke 9. prijavnog obrasca i

– kraću biografiju.

U skladu sa članom 173. stav 5. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, prijavu na konkurs mogu podnijeti lica kojima je UN/IPTF odbio sertifikaciju o čemu moraju priložiti dokaz u pisanoj formi (odgovarajući dokument IPTF kojim je odbijen sertifikat i dokument kojim se potvrđuje odbijanje sertifikata) i kandidati sa završenom Višom školom unutrašnjih poslova i Visokom školom unutrašnjih poslova, a na koje se ne odnosi stav 1. tačka 2) člana 74. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, u pogledu starosne dobi do 27 godina za početni čin “mlađi policajac”.

Postupak prijema kandidata sprovodi se u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje, a podrazumijeva ulazni intervju sa kandidatom koji ispunjava uslove navedene u Javnom konkursu. Prije pristupanja na intervju kandidat je dužan popuniti upitnik za provjeru podobnosti za

obavljanje policijskih poslova, koji će mu biti uručen na dan intervjua, a u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja podobnosti za obavljanje policijskih poslova (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 85/14).

Kandidati sa konačne liste izabranih kandidata obaviće ljekarski pregled radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova i zadataka policijskog službenika.

Ukoliko kandidat sa konačne liste izabranih kandidata ne bude ispunjavao posebne zdravstvene uslove, pregled će obaviti sljedeći kandidat sa liste uspješnih kandidata. Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status borca, ratnog vojnog invalida i članovi porodice poginulih boraca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/11, 9/12 i 40/12), koji su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz navedenih članova.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Bulevar Desanke Maksimović broj 4, Banjaluka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Komisija će razmatrati prispjele prijave i zaključkom odbaciti prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, neblagovremene i nepotpune.

Prijavni obrazac kandidati mogu naći u Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 79/14 ili na sajtu MUP RS – http://njnjnj.mup.vladars.net/

MINISTAR

mr Dragan Lukač

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*