Konkurs za više radnih mjesta u Srednjoškolskom centru “Nikaola Tesla”

JU OŠ “NIKOLA TESLA” KOTOR VAROŠ

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

  1. Profesor mašinske grupe predmeta ———— puna norma, sa radnim iskustvom, 1 izvršilac, do povratka radnika sa bolovanja, najduže do kraja nastavne godine, odnosno do 30.6.2018. godine.
  2. Profesor informatike …… 14 časova, pripravnik, 1 izvršilac, do kraja školske 2017/18 godine, odnosno do 31.8.2018. godine.
  3. Profesor fizike i matematike ……. 17 časova fizike i 2 časa matematike, sa radnim iskustvom, 1 izvršilac, do kraja školske 2017/18 godine, odnosno do 31.8.2018. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji, osim (opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi), ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi. Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije), kao i kontakt telefon, kojim se dokazuju:

Opšti uslovi i to:

– Da je državljanin RS i BiH a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

– Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

– Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa

– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, (Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi i to:

– Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za kandidate za koje se traži radno iskustvo,

– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

– Uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca i kopiju radne knjižice. Uvjerenje treba da sadrži; vrstu posla, stepen i vrstu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla zaključno sa danom izdavanja uvjerenja. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno,

– Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenootadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, u utorak (14.11.2017. godine u 13 časova). Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne

pojave na testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane te će ista biti odbačena.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu škole.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*