Konkurs za više profesora u Srednjoškolskom centru “Nikola Tesla”

JU “NIKOLA TESLA” KOTOR VAROŠ

KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta

  1. Profesor mašinske grupe predmeta …… 14 časova teorije i 6 časova praktične nastave, treći stepen, sa radnim iskustvom, 1 izvršilac, do kraja nastavne 2017/18. godine, odnosno do 30.6.2018. godine.
  2. Profesor stručnih predmeta u elektro struci …… 5 časova, sa radnim iskustvom, 1 izvršilac, do kraja nastavne 2017/18. godine, odnosno do 30.6.2018. godine.
  1. Profesor muzičke kulture ……. 1 čas, sa radnim iskustvom, 1 izvršilac, do kraja nastavne 2017/18. godine, odnosno do 30.6.2018. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji (osim opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi) ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije), kao i kontakt telefon, kojim se dokazuju:

Opšti uslovi i to:

– Da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

– Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

– Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,

– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem).

Posebni uslovi i to:

– Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

– Uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca i kopija radne knjižice. Uvjerenje treba da sadrži: vrstu posla, stepen i vrstu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla zaključno sa danom izdavanja uvjerenja. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno.

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole u utorak (19.9.2017. godine, u 13 časova). Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane, te će iste biti odbačene.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu: JU “Nikola Tesla” Kotor Varoš.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*