Konkurs za sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sportskih objekata ili terena

Na osnovu odredbi člana 13. stav 1. tačka 3. i člana 135. Zakona o sportu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 4/02, 66/03, 73/08 i 102/08), a u skladu sa članom 9. stav 1. tačka a) Pravilnika o uslovima i kriterijumima za finansiranje nosilaca razvoja sporta Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 17/10) i članom 2. Metodologije upravljanja grantovima za programe i projekte koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta objavljuje:

KONKURS

za sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sportskih objekata ili terena na teritoriji Republike Srpske u 2016. godini Ministarstvo porodice, omladine i sporta će, u skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za finansiranje nosilaca razvoja sporta Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 17/10) i Metodologijom upravljanja grantovima za programe i projekte koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta Republike Srpske, a na osnovu kriterijuma utvrđenih ovim konkursom, sufinansirati projekte izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sportskih objekata ili terena na teritoriji Republike Srpske sa budžetske pozicije 415200 – Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju sportskih objekata.

 1. NAMJENA SREDSTAVA

Raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 90.000,00 KM vrši se za sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sportskih objekata ili terena na teritoriji Republike Srpske u iznosu od 500,00 KM do 10.000,00 KM po projektu, a koji se odnose na:

 1. a) izgradnju sportskih objekata ili terena (s ciljem razvoja sporta Republike Srpske i stvaranja uslova za bavljenje sportskim aktivnostima),
 2. b) rekonstrukciju i sanaciju sportskih objekata ili terena (s ciljem razvoja sporta Republike Srpske i stvaranja uslova za bavljenje sportskim aktivnostima).
 1. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju:

 1. a) sportske organizacije Republike Srpske koje su:

– upisane u Registar sportskih organizacija i drugih organizacija u oblasti sporta,

– dostavile izvještaje o namjenskom utrošku sredstava ukoliko su bile finansirane od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta u 2015. i 2016. godini po bilo kojem osnovu;

 1. b) jedinice lokalne samouprave Republike Srpske i
 2. v) obrazovne institucije Republike Srpske (osnovne, srednje škole i univerziteti).
 1. KRITERIJUMI KONKURSA

Ocjenjivanje i vrednovanje prijava po konkursu vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) Opšti kriterijumi:

 1. a) način na koji je taj projekat uključen ili naslonjen na javne politike odnosno, na koji način doprinosi realizaciji određene aktivnosti i koje efekte će imati po zajednicu,
 2. b) koja usluga, odnosno javno dobro će ostati zajednici nakon završetka projekta i da li će dobrobiti/ benefiti za zajednicu koji nastanu iz tog projekta biti trajni i na koji način,
 3. v) broj ljudi koji će imati koristi od datog projekta,
 4. g) uključenost volontera i mladih i ostale dobrobiti projekta (zaštita okoline, promocija rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, potrebe osoba sa invaliditetom, prava manjina, inovacije u nekom procesu i slično),
 5. d) kvalitet i struktura budžeta samog projekta.

2) Posebni kriterijumi:

 1. a) broj sportskih objekata i terena u jedinici lokalne samouprave,
 2. b) broj i kategorija potencijalnih korisnika sportskog objekta ili terena (ili potencijalni broj i vrsta korisnika sportskog objekta ili terena u izgradnji),
 3. v) učešće jedinice lokalne samouprave u finansiranju projekta izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sportskih objekata ili terena,
 4. g) finansijska opravdanost projekta,
 5. d) učešće u sufinansiranju projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sportskih objekata ili terena od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta u prethodne četiri godine u jedinici lokalne samouprave.
 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA
 2. a) Izgradnja sportskih objekata ili terena (s ciljem razvoja sporta Republike Srpske i stvaranja uslova za bavljenjem sportskim aktivnostima):
 3. Prijava na Obrascu br. 1,
 4. Prijavni obrazac za finansiranje projekata iz sredstava granta – Prilog 1,
 5. Obrazac projektnog prijedloga – Prilog 2,
 6. Obrazac za budžet – Prilog 3,
 7. Zadnji bilans stanja i bilans uspjeha koji je podnesen APIF-u – samo za sportske organizacije Republike Srpske,
 8. Transakcijski račun (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke) – samo za sportske organizacije Republike Srpske,
 9. Urbanistička saglasnost za izgradnju ili lokacijske uslove,
 10. Odgovarajući projekat,
 11. Finansijska konstrukcija,
 12. Odluka nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o visini sredstava na ime učešća u realizaciji izgradnje,
 13. Potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o trenutnom stanju i potrebama izgradnje sportskih objekata ili terena,
 14. Potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o broju sportskih objekata i terena na njenoj teritoriji,
 15. Dokaz o potencijalnom broju i kategoriji korisnika sportskog objekta ili terena u izgradnji,
 16. Dokaz o finansijskoj opravdanosti projekta.
 17. b) Rekonstrukcija i sanacija sportskih objekata ili terena (s ciljem razvoja sporta Republike Srpske i stvaranja uslova za bavljenjem sportskim aktivnostima):
 18. Prijava na Obrascu br. 1A,
 19. Prijavni obrazac za finansiranje projekata iz sredstava granta – Prilog 1,
 20. Obrazac projektnog prijedloga – Prilog 2,
 21. Obrazac za budžet – Prilog 3,
 22. Zadnji bilans stanja i bilans uspjeha koji je podnesen APIF-u – samo za sportske organizacije Republike Srpske,
 23. Transakcijski račun (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke) – samo za sportske organizacije Republike Srpske,
 24. Urbanistička saglasnost za rekonstrukciju i sanaciju,
 25. Odgovarajući projekat,
 26. Finansijska konstrukcija,
 27. Odluka nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o visini sredstava na ime učešća u realizaciji rekonstrukcije i sanacije,
 28. Potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o trenutnom stanju i potrebama rekonstrukcije i sanacije sportskih objekata ili terena,
 29. Potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o broju sportskih objekata i terena na njenoj teritoriji,
 30. Dokaz o broju i kategoriji potencijalnih korisnika sportskog objekta ili terena,
 31. Dokaz o finansijskoj opravdanosti projekta.

NAPOMENA: Ugovor sa izvođačem radova, uz dokaz da je procedura za zaključivanje ugovora sprovedena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, dostavlja se nakon obavještenja o sufinansiranju projekta od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta.

 1. KOMISIJA

(1) Komisija za procjenu i izbor razmatra pristigle prijave u skladu sa članom 12. i članom 15. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za finansiranje nosilaca razvoja sporta Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 17/10) i članom 13. i članom 14. Metodologije upravljanja grantovima za programe i projekte koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta Republike Srpske.

(2) Na prijedlog Komisije, ministarka će sklopiti ugovor o sufinansiranju projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sportskih objekata ili terena na teritoriji Republike Srpske.

 1. Ovaj konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a ministarka zadržava pravo njegovog poništavanja usljed nepredviđenih budžetskih ograničenja.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Ministarstva porodice, omladine i sporta,

Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banjaluka, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS ZA SUFINANSIRAWE

PROJEKATA IZGRADWE, REKONSTRUKCIJE I SANACIJE SPORTSKIH OBJEKATA ILI TERENA NA

TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE U 2016. GODINI”.

Podnosioci prijave na konkurs su dužni dostaviti vjerodostojne i tačne podatke, dokaze ili navode koji se traže ovim konkursom. Ukoliko se utvrdi da je podnosilac prijave dostavio netačne ili lažne podatke njegova

prijava se neće uzimati u razmatranje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Odobrena sredstva će biti isplaćena u skladu sa raspoloživim sredstvima iz budžeta za 2016. godinu Ministarstva porodice, omladine i sporta.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta zadržava pravo da izmijeni odobrena sredstva u pogledu visine iznosa u slučaju rebalansa budžeta Republike Srpske u tekućoj 2016. godini, kao i u slučaju nepotpunog izvršenja operativnog finansijskog plana za 2016. godinu.

Konkurs se objavljuje u najmanje jednom štampanom mediju dostupnom na teritoriji Republike Srpske, kao i na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta (njnjnj.vladars.net → Ministarstvo porodice, omladine i sporta → Konkurs za sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sportskih objekata ili terena na teritoriji Republike Srpske u 2016. godini).

Sve dodatne informacije o ovom konkursu, možete dobiti na tel: 051/338-344 (kontakt osoba: Oliver Gačić, viši stručni saradnik).

Broj: 20.07/660-496/16

Datum: 23.11.2016. godine

MINISTARKA

Dr Jasmina Davidović

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*