Konkurs za subvencionisanje kamatne stope

Na osnovu člana 3. Pravilnika o subvencionisanju kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 90/12), Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisuje

KONKURS za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove

Ministarstvo porodice, omladine i sporta poziva mlade i mlade bračne parove iz Republike Srpske, da se prijave na konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove.

Ministarstvo će subvencionisati 1 procentni poen kamatne stope (1%) na stambene kredite koje plasiraju komercijalne banke u Republici Srpskoj, a po kreditnim linijama Investiciono-razvojne banke Republike Srpske: stambeni krediti od 3.4.2008. godine.

Pravo prijave na konkurs imaju lica koja:

a) su zaključila ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditnih linija Investiciono-razvojne banke Republike Srpske: stambeni krediti, do dana zatvaranja ovog konkursa.

b) su u trenutku zaključenja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju po gore navedenim kreditnim linijama, imala do navršenih 35 godina života;

v) imaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj.

Uz popunjen aplikacioni obrazac potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (samo za podnosioca subvencije):

a) Ugovor o stambenom kreditu sa komercijalnom bankom,

b) Kopiju lične karte,

v) Uvjerenje o prebivalištu,

g) Rodni list,

d) Uvjerenje o državljanstvu,

đ) Dokaz o stručnoj spremi (diploma ili uvjerenje),

e) Kratku biografiju.

Ako je podnosilac zahtjeva mladi bračni par, pored gore navedene dokumentacije, potrebno je dostaviti i :

a) izvod iz matične knjige vjenčanih,

b) izvod iz matične knjige rođenih za djecu (ukoliko imaju djece),

v) dokaz o stručnoj spremi za supružnika (diploma ili uvjerenje).

Dokumente navedene pod tačkom 4. podtačka a), b), v), g), d), đ) i tačkom 5. dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Aplikaciona forma za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove može se preuzeti na sajtu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net → ministarstva → Ministarstvo porodice, omladine i sporta → Konkurs za subvencionisanje kamatne stope).

Popunjenu aplikacionu formu i traženu dokumentaciju dostaviti poštom na adresu Ministarstva porodice, omladine i sporta, Trg Republike Srpske 1, sa naznakom “Za dodjelu subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove”. Nepotpuni i neblagovremeno dostavljeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Ovaj konkurs otvoren je do 31.10.2017. godine, a odluka o izabranim korisnicima subvencije biće objavljena na sajtu Vlade Republike Srpske Ministarstvo porodice, omladine i sporta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja konkursa.

Broj: 20.06/401-2275/17

Datum: 16.10.2017. godine

MINISTARKA

Dr Jasmina Davidović

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*