Konkurs za sekretara vrtića “Larisa Šugić”

JU DJEČIJI VRTIĆ “LARISA ŠUGIĆ”

CARA DUŠANA BR. 10, 78220 KOTOR VAROŠ

KONKURS

za prijem radnika

I – Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika i to:

  1. Sekretar…………………………………………..1 izvršilac

na neodređeno vrijeme

II – Opšti uslovi

  1. da je državljanin RS odnosno BiH,
  2. da je stariji od 18 godina,
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  4. da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom

III – Posebni uslovi

– visoka stručna sprema VII stepen, pravni fakultet,

– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

IV – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze (originale ili ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

– uvjerenje o državljanstvu,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– kopija diplome,

– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

– uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,

– uvjerenje o radnom iskustvu sa visokom stručnom spremom, izdato od strane poslodavca ili ovjerena fotokopija radne knjižice kandidata,

– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje RS, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, ukoliko su upisana na evidenciji Zavoda,

– dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

– ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu).

V – Prijave na konkurs se mogu dostaviti lično na protokol ili putem pošte na gore navedenu adresu.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za konkurs.”

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti intervju o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*