Konkurs za pripravnike u Ministarstvu inostranih poslova BiH

Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 26/04, 7/05, 60/10 i 32/13), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15), člana 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva vanjskih poslova BiH ( broj: 09-02-35317/12 od marta 2013. godine godine) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijema pripravnika u Ministarstvo vanjskih poslova  Bosne i Hercegovine ( broj: 09/1-41-34-1248-1/16 od 31.10.2016. godine), Ministarstvo vanjskih poslova BiH raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u Ministarstvo vanjskih poslova BiH

  1. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom, visoka stručna sprema (VII stepen), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – ( 6 izvršioca ).

Mjesto rada: Sarajevo

  1. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija ekonomskog fakulteta, koji je vrednovan sa 180 ECTS ili 240 ECTS bodova – (6 izvršioca ).

Mjesto rada: Sarajevo

  1. Pripravnik sa završenim Filozofskim fakultetom – Smjer engleski jezik – visoka stručna sprema VII stepen sa završenim filozofskim fakultetom – smjer engleski jezik ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija filozofskog fakulteta, smjer engleski jezik, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (2 izvršioca).

Mjesto rada: Sarajevo

  1. Pripravnik sa završenim Filozofskim fakultetom – Smjer njemački jezik – visoka stručna sprema VII stepen sa završenim filozofskim fakultetom – smjer njemački jezik ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija filozofskog fakulteta, smjer njemački jezik, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (1 izvršilac).

Mjesto rada: Sarajevo

Opis poslova: Pripravnik će obavljati poslove na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

Uslovi za prijem:

I Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava sljedeće opšte uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH:

– da ima navršenih 18 godina života;

– da je državljanin Bosne i Hercegovine;

– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

– da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

II Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, pripravnik mora ispunjavati i posebne uslove:

– Završen Pravni fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen), ili završen najmanje  prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 180 odnosno 240 ECTS bodova (za poziciju pod rednim brojem 1.)

– Završen Ekonomski fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje  prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija ekonomskog fakulteta, koji je vrednovan sa  180 odnosno 240 ECTS bodova (za poziciju pod rednim brojem 2.)

– Završen Filozofski fakultet – Smjer engleski jezik, visoka stručna sprema (VII stepen) sa završenim filozofskim fakultetom smjer engleski jezik ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija filozofskog fakulteta, smjer engleski jezik, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (za poziciju pod rednim brojem 3.)

– Završen Filozofski fakultet – Smjer njemački jezik, visoka stručna sprema (VII stepen) sa završenim filozofskim fakultetom smjer njemački jezik ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija filozofskog fakulteta, smjer njemački jezik, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (za poziciju pod rednim brojem 4.)

– da nema ostvaren radni staž godinu dana ili više u struci nakon diplomiranja.

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu koja će obuhvatiti slijedeće podatke (ime, prezime, adresa, opština stanovanja, poštanski broj, kontakt telefon, poziciju za koju se prijavljuje, kraća biografija i svojeručni potpis podnosioca prijave), dostaviti ovjerene kopije slijedećih dokumenata:

  • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne (1) godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, odnosno nostrifikovane diplome u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini (kada strana diploma mora biti nostrifikovana);
  • dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme jednu godinu ili više, što se dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranice s podacima o radnom stažu) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje;
  • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci;
  • izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX Ustava Bosne i Hercegovine, ne stariju od tri (3) mjeseca.

Napomena: Prije zaključivanja ugovora o radu, izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova navedenog zanimanja (ne starije od 30 dana) i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora.

Radni odnos se zasniva  na period od jedne (1) godine.

Postupak izbora kandidata provest će Komisija za izbor pripravnika.

Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja koju određuje Komisija za izbor pripravnika.

Prijave sa dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije do 22.11.2016. godine putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo vanjskih poslova BiH. „Javni oglas za prijem pripravnika“, Ul. Musala broj 2, 71 000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. O mjestu i datumu provjere kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*