Konkurs za mlade pripravnike

MINISTARSTVO RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE RS

JU ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE RS

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2016. godinu broj:04/1-012-2-843/16 od 7.4.2016. godine, Odluke Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske o usvajanju Programa za zapošljavanje u Republici Srpskoj-Operativnog plana broj: 01.6/0104-594-1/16 od 3.5.2016. godine, Odluke Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-2036/16 od 29.9.2016. godine i Odluke Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske o raspisivanju Javnog poziva broj:

01.6/0104-5921/16 od 17.10.2016. godine, Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske raspisuju

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PO PROJEKTU PODRŠKE STICANJU RADNOG ISKUSTVA MLADIH U STATUSU PRIPRAVNIKA U 2016. GODINI

 1. Predmet poziva JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje Projekat podrške sticanju radnog iskustva mladih u statusu pripravnika u Republici Srpskoj u 2016. godini. Kako Projekat nije u potpunosti realizovan po Javnom pozivu raspisanom 4.5.2016. godine, raspisuje se Javni poziv za korišćenje preostalih sredstava pod izmijenjenim uslovima za Komponentu I Projekta – sufinansiranje pripravnika sa VSS djece poginulih boraca VRS sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, koji nemaju radnog iskustva u svom zanimanju a koje im je potrebno kao uslov za polaganje pripravničkog ispita i zasnivanje radnog odnosa. Ukupna preostala sredstva za Komponentu I za koju se raspisuje Javni poziv iznose 576.492,70 KM i finansira se 60 djece poginulih boraca VRS bez radnog iskustva sa VSS.

Projektom se finansira 100% bruto plate u periodu trajanja pripravničkog staža od 12 mjeseci. Bruto plata iznosi 796,02 KM i sastoji se od neto plate pripravnika u iznosu od 500 KM uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa iz ličnih primanja. Izdvajanje po jednom pripravniku u ovoj Komponenti iznosi 9.552,24 KM na godišnjem nivou i finansira se iz sredstava Zavoda za zapošljavanje.

Sredstva se odobravaju bespovratno, a doznačavanje će se vršiti na principu mjesečne refundacije nakon dostavljenih dokaza da je pripravniku isplaćena Projektom utvrđena neto plata sa pripadajućim porezima i doprinosima na lična primanja. Poslodavac u skladu sa svojim mogućnostima i internim aktima može pripravniku isplatiti veća sredstva od predviđenih.

Realizacija ovoga Projekta i način doznačavanja sredstava vršiće se u skladu sa Projektom i Pravilnikom o korišćenju sredstava Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 100/11, 126/11 i 43/13 i 54/14) dok će se obaveze poslodavaca i pripravnika precizirati ugovorom.

 1. Prava i uslovi učešća Poslodavac može konkurisati za odobravanje sredstava pod sljedećim uslovima:

– Da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima. Sredstva će se odobravati privrednim subjektima u Republici Srpskoj, javnim ustanovama, javnim preduzećima, fondovima i udruženjima građana koji ispunjavaju uslove Javnog poziva. Pravo učešća nemaju organi državne uprave i jedinice lokalne samouprave.

– Da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;

– Da je korisnik ekonomski sposoban da realizuje program;

– Da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni odnosno likvidacioni postupak;

– Da zapošljava lica iz utvrđene ciljne grupe koja aktivno traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju nezaposlenih.

Sredstva se neće odobravati poslodavcima koji po dosadašnjim projektima nisu poštovali ugovorne obaveze.

 1. Prvenstvo u korišćenju sredstava

Za korisnike sredstava koji u cjelosti ispunjavaju uslove u skladu sa javnim pozivom utvrđuje se prvenstvo u korišćenju sredstava za sljedeće poslodavce:

– poslodavci iz oblasti poljoprivrede, prerađivačke industrije, proizvodnih uslužnih djelatnosti;

– poslodavci koji stvaraju uslove za zapošljavanje nezaposlenih lica u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama;

– poslodavci koji zapošljavaju lica sa invaliditetom;

– poslodavcima koji zapošljavaju nezaposlena lica koja se vode na evidenciji Zavoda duže od jedne godine;

Osim navedenih kriterijuma prvenstvo u korišćenju sredstava imaće oni poslodavci koji su u prethodnim projektima uredno izvršavali ugovorne obaveze i koji su postupali u skladu sa ciljevima projekata i doprinosili povećanju ukupne zaposlenosti u Republici Srpskoj. Prvenstvo u korišćenju sredstava imaće programi koji ispunjavaju veći broj kriterijuma.

 1. Način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija i obaveze poslodavaca – korisnika sredstava

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti u filijali Zavoda, internet stranici Zavoda (www.zzzrs.net) kao i birou nadležnom prema sjedištu poslodavca gdje se i vrši predaja zahtjeva sa sljedećom dokumentacijom:

 1. Rješenje o osnivanju pravnog lica;
 2. Rješenje o registraciji poreskog obveznika u Poreskoj upravi Republike Srpske (JIB);
 3. Program osposobljavanja pripravnika (prema pripremljenom obrascu koji se može preuzeti i na internet stranici Zavoda (www.zzzrs.net);
 4. Potvrdu banke o likvidnosti korisnika sredstava iz mjeseca u kojem podnosi zahtjev;
 5. Kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha po posljednjem završnom računu ovjerene od strane APIF-a (ukoliko su obavezni podnijeti po zakonu) odnosno druga dokumentacija u skladu sa zakonskim propisima;
 6. Dokaz da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni odnosno likvidacioni postupak ne stariji od tri mjeseca;
 7. Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (iz Poreske uprave Republike Srpske). Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev;
 8. Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti (obavještenje iz Republičkog Zavoda za statistiku);

Obaveze poslodavaca – korisnika sredstava su:

– da u roku do 60 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava primi pripravnike u radni odnos i sa istim zaključi ugovor o pripravničkom radu u skladu sa zakonskim propisima i zaključi ugovor sa Zavodom za zapošljavanje;

– da omogući Zavodu da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza poslodavca;

– da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

Poslodavac ne može zaposliti pripravnike prije dostavljanja odluke Upravnog odbora o odobravanju sredstava.

 1. Rok za podnošenje zahtjeva Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 18.11.2016. godine.

U slučaju većeg broja zahtjeva poslodavca a zbog ograničenog iznosa raspoloživih sredstava, Zavod će dodjelu sredstava vršiti prema utvrđenim prioritetima tako da postoji mogućnost da se sredstva ne odobre svim podnosiocima zahtjeva za traženi broj lica i u traženom iznosu sredstava.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u filijalama Zavoda i to na sljedeće brojeve telefona:

Banjaluka broj telefona 051/216-523

Bijeljina broj telefona 055/226-850

Doboj broj telefona 053/242-162

Prijedor broj telefona 052/214-522

Istočno Sarajevo broj telefona 057/200-461

Trebinje broj telefona 059/260-181

Takođe, detaljnije informacije mogu se naći i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje www.zzzrs.net.

Broj: 01.6/0104-5921-1/16

Datum: 17.10.2016. godine

Ministarstvo rada boračko invalidske zaštite Republike Srpske, Milenko Savanović, ministar

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Miroslav Vujičić, direktor

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*