Konkurs za direktora škole u Šipragama

JU OŠ “Petar Kočić” Šiprage

Šiprage bb

Školski odbor

Raspisuje konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Petar Kočić” Šiprage

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Petar Kočić” Šiprage raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Kočić” Šiprage.

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi RS, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat

Direktor JU Osnovne škole “Petar Kočić” Šiprage bira se na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Kočić” Šiprage može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

  1. Opšti uslovi:

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

– da je državljanin BiH/RS,

– da je stariji od 18 godina.

  1. Posebni uslovi:

– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

– da ima predložen program rada i da se ističe u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

– Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

– Dokaz, odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

– Dokaz, odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva na mjestu stručnog saradnika ili nastavnika na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

– Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen, – Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

– Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

– Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

– Uvjerenje da nije lice osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona RS.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se u zatvorenim kovertama mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola “Petar Kočić” Šiprage, Šiprage bb, 78224 Šiprage, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Petar Kočić” Šiprage”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Kočić” Šiprage u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*