Konkurs za prijem radnika u kotorvaroškom vrtiću

REPUBLIKA SRPSKA

JU DJEČIJI VRTIĆ “LARISA ŠUGIĆ”

KOTOR VAROŠ

Ul. Cara Dušana br. 10

78220 Kotor Varoš

Raspisuje konkurs za prijem radnika

I – Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika i to:

  1. Vaspitač predškolske djece…………………. 3 izvršioca na neodređeno vrijeme

II – Opšti uslovi

  1. da je državljanin RS odnosno BiH,
  2. da je stariji od 18 godina,
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  4. da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom

III – Posebni uslovi

– visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača

– položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad

– jedna godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu

IV – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze (originale ili ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

– izvod iz matične knjige rođenih,

– kopija diplome,

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca),

– uvjerenje o neosuđivanosti (ne starije od tri mjeseca),

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– uvjerenje o radnom iskustvu sa visokom stručnom spremom, izdato od strane poslodavca ili ovjerena fotokopija radne knjižice kandidata

– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, ukoliko su upisana na evidenciji Zavoda

– dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

– ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)

V – Prijave na konkurs se mogu dostaviti lično na protokol ili putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić “Larisa Šugić” Kotor Varoš, ul. Cara Dušana br. 10, 78220 Kotor Varoš.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za konkurs.”

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske.” Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.  Dokumentacija dostavljena uz prijavu na konkurs neće biti vraćena kandidatima.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti intervju o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni. Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*