Javni poziv za ponude za sanaciju Doma zdravlja

Republika Srpska

Vlada

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

Trg Republike Srpske 1, 78000 Banjaluka, tel 051/339-475, faks 051/339-658, e-mail: [email protected], www.vladars.net

POZIV ZA PONUDE

Naziv Ugovora: Sanacija dijela objekta Doma zdravlja Kotor Varoš

Broj kredita NJB: CEB LD1747 (2011)

Naziv Projekta: Projekat jačanja zdravstvenog sektora – dodatno finansiranje

(HSEP AF – Health Sector Enhancement Project – Additional Financing)

Poziv na broj: BA/RS/HSEP-AF/CNJ/NCB-242/16

  1. Republika Srpska, po projektu Svjetske banke – sredstvima iz kredita Banke Savjeta Evrope (CEB), realizuje

Projekat jačanja zdravstvenog sektora – dodatno finansiranje (HSEP AF – Health Sector Enhancement Project –

Additional Financing), a dio sredstava je namijenjen plaćanjima predviđenim ovim ugovorom.

  1. Pozivamo kvalifikovane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za:

“Sanacija dijela objekta Doma zdravlja Kotor Varoš”,

ugovor broj BA/RS/HSEP-AF/CNJ/NCB-242/16

  1. Ovom prilikom se sprovodi nacionalno javno nadmetanje, kao što je navedeno u Smjernicama Svjetske banke:

Nabavka pod IBRD zajmovima i IDA kreditima (revidirani dokument iz 2011. godine), koje je otvoreno za sve

kvalifikovane ponuđače u skladu sa smjernicama za nabavku. Pored toga, potrebno je obratiti pažnju na stav

4.2 kojim se definiše politika Svjetske banke o sukobu interesa.

  1. Posjeta lokacijama radova biće organizovana deseti dan od dana objavljivanja oglasa u 10 časova ispred

Doma zdravlja, a za sve informacije kontaktirati:

  • Vladimira Bibića – mob: 065 777-733
  1. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu kupiti cjelokupan štampani paket konkursne dokumentacije najkasnije

10 dana prije roka za predaju ponude, nakon podnošenja pisanog zahtjeva, kao i dokaza o uplati nepovratnog iznosa

od 100,00 KM na dolje navedenu adresu. Uplata se vrši na račun: “MINISTARSTVO FINANSIJA RS-RPNZ-HSEP-VLADA”,

broj 562-100-80025770-75 kod NLB banke u Banjaluci. Dokumentacija se može preuzeti lično ili putem pošte.

Takođe, ponuđači koji otkupe konkursnu dokumentaciju pisanim putem mogu se obratiti za pojašnjenja i druga

pitanja na ispod navedenu adresu, najkasnije 7 dana prije roka za predaju ponude.

Gore pomenuta adresa:

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Resor za planiranje, analizu, finansiranje i implementaciju projekata

Trg Republike Srpske 1

Zgrada Vlade, VII sprat, kancelarija 20

78 000 Banjaluka

Telefon: +387 51 339 437 Faks: +387 51 339 665

  1. Ponude se moraju dostaviti na dolje navedenu adresu najkasnije do 20.1.2017. godine u 12 časova. Elektronske

ponude nisu dozvoljene. Zakasnjele ponude se neće prihvatiti.

Gore pomenuta adresa:

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Resor za planiranje, analizu, finansiranje i implementaciju projekata

Trg Republike Srpske 1

Zgrada Vlade, VI sprat, kancelarija 3 – protokol

78 000 Banjaluka

  1. Ponude će biti otvorene javno na ispod navedenoj adresi, u prisustvu ovlašćenih predstavnika ponuđača i

drugih lica koja žele da prisustvuju, dana 20.1.2017. godine u 12.30 časova.

Gore pomenuta adresa:

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Trg Republike Srpske 1

Zgrada Vlade, VII sprat, sala za sastanke br. 11

78 000 Banjaluka

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*