Javni poziv Republičke geodetske uprave za kupovinu objekta u Kotor Varošu

Trg Republike Srpske br. 8, 78 000 Banjaluka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail: [email protected]

Broj: 21.01/052-776/16

Dana: 22.12.2016. godine

          Na osnovu člana 86, stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 i 57/16), a u skladu sa Planom poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za 2016. godinu, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove upućuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je kupovina poslovnog prostora u Kotor Varošu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.

  1. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove javnog poziva.
  2. Karakteristike poslovnog prostora

3.1. Da se prostor ili objekat nalazi u prvoj gradskoj zoni opštine Kotor Varoš.

3.2. Ukupna korisna površina 200-220 m2 treba da ima sljedeću dispoziciju:

                   – šalter-sala            kom. 1                  P=cca 40 m2

                   – kancelarije           kom. 4                  P=cca 80 m2

                   – sala za izlaganje             kom. 3                  P=cca 60 m2

                   – prostor za arhivu kom. 1                  P=cca 20 m2

                   – prateći prostori                       P=cca 20 m2

                   (hodnik, mokri čvorovi, čajna kuhinja i sl.)

3.3. Poslovni prostor (objekat) treba da bude čvrste gradnje. Zidovi i podovi objekta treba da su uređeni u skladu sa namjenom prostora, a instalacije u objektu moraju biti izvedene u skladu sa važećim propisima i standardima (elektroenergetske, mašinske, vodovodne, telefonske instalacije i dr.), te da zadovoljava važeće sigurnosne standarde.

3.4. Tehnička opremljenost:

                   – elektroenergetsko napajanje svakog radnog mjesta,

                   – računarsko napajanje svakog radnog mjesta,

                   – vatrodojava,

                   – grijanje sa zasebnim mjerenjem,

                   – utrošak vode sa zasebnim mjerenjem,

                   – utrošak električne energije sa mjernom garniturom.

3.5. Zbog prirode posla (rad sa strankama) poželjno je da uz objekat postoji i parking prostor.

3.6. Ovlašćeno lice Uprave sa ovlašćenim vještakom građevinske struke izvršiće obilazak svih ponuđenih objekata i dostaviće Komisiji za izbor svoje stručno mišljenje o ispunjenosti zadatih parametara i funkcionalnosti prostora (tehnički izvještaj o ispunjenosti uslova iz javnog poziva).

3.7. Objekat treba da bude useljiv odmah po potpisivanju ugovora, uz preduslov da su u potpunosti regulisani vlasnički odnosi te da je neopterećen teretima.

3.8. Nakon odabira najpovoljnije ponude u pogledu tehničkih uslova, izabrani vještak građevinske struke izvršiće procjenu vrijednosti izabranog poslovnog prostora.

3.9. Na osnovu konačne ponude ponuđača izabranog poslovnog prostora i nalaza vještaka o procijenjenoj vrijednosti, utvrdiće se konačna kupoprodajna cijena.

3.10. Konačnu odluku o kupovini poslovnog prostora donosi direktor rješenjem o kupovini poslovnog prostora.

  1. Sadržaj ponude

4.1. Tehničke karakteristike

– Osnove poslovnog prostora (tlocrt objekta urađen od strane RUGIPP-a ili ovlaštene geodetske organizacije);

– Foto-dokumentacija;

– Tekstualni opis tehničkih karakteristika objekta.

4.2. Vlasnička dokumentacija

– Zemljišno-knjižni izvadak, odnosno list iz knjige uloženih ugovora o etažnom vlasništvu, sa upisanim teretima

– Posjedovni list

– Kopija katastarskog plana

– Urbanistička saglasnost

– Građevinska dozvola (ukoliko je objekat u izgradnji)

– Upotrebna dozvola (ukoliko je objekat završen)

– Dokumenti koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne smiju biti stariji od 3 mjeseca

4.3. Cijena prostora (objekta) prema konačnoj namjeni sa pribavljenom upotrebnom dozvolom.

4.4. Način plaćanja.

Dokumenta ne mogu biti starija od 3 mjeseca.

  1. Ostale informacije

Uprava zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu koja ne ispunjava minimum traženih karakteristika i ukoliko ukupan iznos ponuđene cijene bude veći od raspoloživih finansijskih sredstava ili iz bilo kog drugog razloga odustane od kupovine.

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem će biti sklopljen po dobijanju upotrebne dozvole za izgrađeni poslovni prostor, ako je prostor u izgradnji.

Notarske troškove, kao i troškove vezane za uknjižbu nekretnine na novoga vlasnika snosi kupac, a troškove poreza na promet i sve eventualne druge troškove snosi prodavac.

Zainteresovani ponuđači mogu svakim radnim danom, u vremenu od 10.00 do 14.00 časova, dobiti detaljne usmene i pisane informacije po svim stavkama ovog poziva. Kontakt telefon 051/338-000.

  1. Mjesto podnošenja ponude

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Kotor Varošu – NE OTVARAJ” na adresu:

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 78 000 Banjaluka, Trg Republike Srpske br. 8

Rok za podnošenje ponuda

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama Republike Srpske.

Ponude koje ne budu dostavljene u navedenom roku i koje ne budu imale traženu dokumentaciju neće biti razmatrane te će se smatrati da ne ispunjavaju uslove za učešće po raspisanom javnom pozivu.

DIREKTOR

Miloš Komljenović, dipl. pravnik

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*